+

A megrendeléseket saját készletből szolgáljuk ki, így rendelését 24-48 órán belül feladjuk (szállítási módok).

Nyereményjáték szabályzat

Iratkozz fel hírlevelünkre és legyen tied a vezeték nélküli fülhallgató

PeKa webshop nyereményjátékának szabályzata

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a PeKa webshop által a „Iratkozz fel hírlevelünkre és legyen tied a vezeték nélküli fülhallgató!” nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója Márkus Katalin e.v. (8175 Balatonfűzfő, Bartók Béla utca 24. adószám: 48645843-1-39), (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő a részvétellel minden további nyilatkozat nélkül, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

       I.          A Játék leírása

 

A Játék lényege, hogy aki a játék időtartama alatt a nyereményjátékra vonatkozó Facebook postban foglaltak alapján jár el, részt vesz egy sorsoláson, ahol kisorsolásra kerül egy vezeték nélküli bluetooth fülhallgató.  A www.peka.hu oldalon történő hírlevél feliratkozás feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, emellett megoszthatják a játék hírét másokkal is, de a megosztás nem feltétele a nyerésnek vagy a játékban való részvételnek.

A sorsolás egy véletlenszerű kiválasztást alkalmazó számítógépes program alapján kerül lebonyolításra. 

 

      II.          A Játék időtartama

 

A Játék 2024. február 23-29-e között zajlik. A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően a hírlevél feliratkozók nem vesznek részt a sorolásban.

.

     III.          A Játékban résztvevő személyek

A Játékban az alábbi személyek vehetnek rész (a továbbiakban:”Játékos”):

1.      Természetes személyek, akik

a.      18. életévüket betöltötték és cselekvőképességükben korlátozás alatt nem állnak, vagy a korlátozottan cselekvőképes törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata a játékban való részvételre kiterjedően, legalább teljes bizonyítóerejű magánokirati formában rendelkezésre áll, és

b.      magyarországi kézbesítési címmel rendelkeznek, vagy ilyet meg tudnak jelölni.

2.      Jogi személyek és egyéb szervezetek:

c.       a cégnyilvántartásban szereplő jogi személy vagy egyéb szervezet, amely rendelkezik magyarországi kézbesítési címmel, valamint a szervezet törvényes képviselőjének játékban való részvételére vonatkozó nyilatkozata rendelkezésre áll.

 

    IV.          A Játékos jogai és kötelezettségei

 

1.      Személyes adataik megadásával (név, e-mail cím) feliratkoznak a peka.hu hírlevelére, amely időnként tájékoztatást nyújt a webshopot érintő hírekről, változásokról, kedvezményekről, akciókról.

A Játékosok abban az esetben vesznek részt a nyereménysorsolásban, amennyiben a játék időtartama alatt feliratkoznak a hírlevélre;
 

Elfogadták a Játék szabályzatát;
 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását;
 

5.      A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyertesként sorsolják ki, úgy a nyeremény átvételében együttműködési kötelezettség terheli, amelynek során a Szervező részére szükséges megadnia a nyeremény kézbesítésére alkalmas magyarországi címet, és az adatkezelési hozzájárulást;  

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Játékos egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti feltételeket igazoló dokumentumokat beszerzi és a Szervező részére szükség esetén bemutatja. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételének feltétele, hogy a részvételi feltételeket igazoló dokumentumokat a Szervező részére bemutassa.
 

      V.          A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A Szervező és kapcsolódó vállalkozásainak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
Szervező jogosult a Játékból kizárni azt, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását.

 

    VI.          Nyeremény

A Játék nyereménye összesen:

·        1 db vezeték nélküli Bluetooth fejhallgató: https://www.peka.hu/f9-bluetooth-fulhallgato-led-kijelzovel-univerzalis

A Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény kizárólag az átvételt követően átruházható, pénzre át nem váltható. Egy személy csak egy ajándékot nyerhet. A nyereményjátékkal kapcsolatos adókötelezettséget a Szervező a vonatkozó jogszabályok alapján az önadózásnak megfelelően bevallja és megfizeti.

 

   VII.          Sorsolás

A sorsolás a Szervező telephelyén, a 1039 Budapest Völgy utca 10/2. kerül megrendezésre 2024. március 1-jén, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal.

A sorsolás során nem érvényesülnek az adott személyekkel kapcsolatos kiválasztási szempontok, kizárólag a Játékos többszörös részvételének kiszűrése történik.

A sorsolás alkalmával a nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az általa megadott elérhetőségekre a Szervező által küldött értesítést követően 3 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben az első pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 VIII.          Nyertesek értesítése

Szervező a nyertest a hírlevél feliratkozás során megadott e-mail címen értesíti ki a sorsolást követő 1 munkanapon belül. A nyeremény átvétele érdekében a Játékos köteles a Szervezővel az értesítést követő kommunikációban jelezni, hogy a nyereményt milyen módon kívánja átvenni.

 

A nyeremény átvétele

1. Személyes átvétel (1039 Budapest, Völgy utca 10/2)

2. Foxpost házhoz szállítással.

A Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervező-t semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség, futárszolgálat költsége, postaköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 

    IX.          Adatkezelés

A Játékkal összefüggésben a Szervező a Játékos személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

1.      A Játékban való részvétel önkéntes, és a Játékos személyes adatainak a kezelését a Szervező a Játék sikeres lebonyolítása, az ajándék nyerteshez való eljuttatása, valamint az ezekkel összefüggő jogszabályi bizonylatolási kötelezettség teljesítése céljából kezeli.

2.      A Játékban való részvételi szándékot jelentő adatok (megrendelési adatok) kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, amely a Játékos részéről visszavonható, kivéve azt az esetet, ha a nyertesként kisorsolásáról a Szervező értesítette, és a nyeremény átvétele iránt intézkedett.

3.      Amennyiben Játékost a Szervező Nyertesként kisorsolta, úgy a nyereménnyel kapcsolatos egyeztetés és a nyeremény átvétele teljesítése körében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. A jogos érdek szerinti adatkezelés időtartama a nyeremény átvételének teljesítéséig tart, kivéve, ha a Játékos Felhasználóként vagy Előfizetőként a Szervező kiadásában megjelenő bármely termékre regisztrált.

4.      Amennyiben a Játékos Felhasználóként vagy Előfizetőként a Szervező kiadásában megjelenő bármely termékre regisztrált, úgy az adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése, melyről részletes tájékoztatót itt talál: https://www.peka.hu/avt

 

 

      X.          Felelősség

Az adatok hiányosságáért (név-, lakcím-, email-cím elírás stb.), a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos minőségi problémákért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a www.peka.hu weboldalon.

A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

Budapest, 2024.02.23

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.